Intäktskalkylator för att överslagsberäkna återkommande intäkter i Amido

Antaganden på framtida intäkter

I denna kalkylator kan du uppskatta Amidos framtida intäkter baserat på hur du tror försäljningen kommer utvecklas de närmaste åren. Prova olika utfall för tjänsterna nedan på hur långt du tror vi kommit i slutet på 2022. Kalkylatorn redovisar då i högerkolumen en uppskattning på Bolagets årliga återkommande intäkter under de förutsättningarna. Våra egna bedömningar på Amido säger att tror vi kommer passera trekvartsmillion digitala nycklar under 2020 och en million under 2021. I vårt samarbete med SOS Alarm så tror vi tjänsterna Smart Passage Räddningstjänst kommer lanseras under Q4 2019 och Smart Passage Ambulans under 2020. Syftet med kalkylatorn är för att underlätta för en investerare att bilda sig en uppfattning om Bolagets framtida intäktspotential.
Intäkter från Amidos tjänst Alliera
Idag finns ca 657.000 digitala nycklar i Alliera. Bolagets leveranspipeline bedöms till över 100.000 digitala nycklar och ökande. Bolaget bedömer att det idag finns drygt fyra miljoner digitala nycklar i Sverige där bolagets tjänst skulle tillföra värde. Utbyggnaden av passersystem på fastigheter i Sverige bedöms de närmaste åren öka antalet digitala nycklar med drygt en miljon. Genom tilläggstjänster och utökade målgrupper bedömer vi att genomsnittsintäkten per digital nyckel kommer öka.
Intäkter från SOS Alarms tjänst Smart Passage som byggts på DAX plattformen
I Sverige finns 2,3 miljoner lägenheter i flerbostadshus. Drygt 1,4 miljoner är hyresrätter och 0,9 miljoner bostadsrätter. Av hyresrätterna ägs drygt 700.000 av kommunala fastighetsbolag. Bolaget bedömer att andelen fastigheter som har passersystem uppgår till 30-40% i tätorter och att den andelen ökar med 15 procent per år de närmaste 3-5 åren.
Det finns drygt 22.000 automatbrandlarm anslutna till SOS Alarm idag. Tjänsten Smart Passage från SOS Alarm lanseras Q4 2019. Anledningen till att ett automatiskt brandlarm installeras kan vara: * Myndighetskrav, hotell, särskilt boende (ålderdomshem), * Försäkringskrav * Egen ambition
DAX Matleveranser
Omsättningen för den digitala mathandeln uppgick till 4,6 miljarder kronor under 2017, vilket innebar en tillväxt med 19 procent. Totalt stod mathandeln på nätet därmed för 1,6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Under 2018 förväntas detta ha ökat med 25% till 1,9 procent av all livsmedelsförsäljning.
Internationalisering
Amido planerar att internationalisera sina tjänster. Först och främst Bolagets huvudtjänst Alliera men även den tekniska teknikplattformen DAX där motsvarande tjänster som för SOS Alarms Smart Passage skapas även för andra länders räddningstjänster,

Årliga återkommande intäkter

Återkommande SaaS intäkter (ARR)

Förväntade abonnemangsstocksintäkter

Guestimerad bolagsvärdesförändring baserat på samma värderingsmetodik som Amido IPO 2019

Intäktsfördelning