eCRF

Undersökning
Medgivande
Undertecknad har tagit del av information om studien "xxx" och accepterar att delta. Jag har haft möjlighet att ställa frågor, fått dem besvarade och haft tillräckligt med tid att tänka över mitt beslut. Mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när jag vill utan närmare förklaring och utan att det påverkar min ordinarie behandling.

Genom att signera denna blankett, samtycker jag till följande:

- Jag tillåter att resultat från undersökningen, inklusive journaluppgifter om min sjukdom och utdrag ur nationella register från Socialstyrelsen används inom ramen för studien samt att anonymiserade bilder kan komma att användas i vetenskapliga publikationer.

- Jag tillåter att anonymiserade bilder kan komma att skickas till samarbetspartners för att utföra analyser.

- Jag tillåter att mina personuppgifter behandlas enligt den information jag tagit del av.

- Jag tillåter att data som sparas får användas för forskning som godkänts av svensk etikprövningsnämnd.

- Jag har informerats om att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan närmare förklaring och utan att det påverkar mitt omhändertagande vid den aktuella undersökningen.
För kvinnor
Rökning
Diabetes
Behandlingar
Skador och sjukdomar
Kontraindickationer
Medicinering
Premedicinering med Karbidopa
Biverkningar
ECT
Mediciner
Allmänt
Kontrastmedel