Kalp kalkyl

Din ekonomi

Om KALP
KALP, Kvar Att Leva På är det den summa pengar som ett hushåll måste ha kvar att leva på efter att alla räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda.

Den här appen är helt och hållet byggd i Excel, vilket gör den enkel att uppdatera. Genom att ändra text, formler eller länkar till bilder i Excel-filen som ligger till grund för appen, kan ägaren till den enkelt ladda upp en ny version till Molnify. Så fort en ny version har laddats upp, så är det den versionen som alla användare av appen ser. Tänk på att beräkningarna gjorda i den här appen endast är till för att demonstrera möjligheterna med att kunna göra om sina Excel-filer till webbapplikationer och skall inte betraktas som ett beslutsunderlag för ekonomiska frågor.

Det går även snabbt att styla om appen med andra färger, typsnitt samt bilder och logga.Genom att klicka på skicka, så godkänner du att Molnify lagrar din email och använder den för att kontakta dig gällande denna app.
Inkomster
SEK
SEK
SEK
SEK
Utgifter
SEK
SEK
Lån
SEK
%
SEK
%
SEK
%
SEK
%
SEK
%
Molnify är en tjänst som gör webbaserade applikationer av dina Excel-filer eller Google Sheets modeller. All logik i din Excel-fil är intakt och fullt fungerande i den uppladdade appen och du kan interagera med den som om du jobbade i din Excel-fil.

Föredelarna med att ha sin Excel-fil eller Google Sheets modell som app är många; 
 • Du får en snygg och lättjobbad app där du enkelt kan ändra ingående data och direkt se resultat, detta från en laptop, mobiltelefon eller tablet.
 • Det är enkelt att uppdatera sin app och delar du den med flera så sker uppdateringen direkt för alla som har tillgång till appen.
 • Du visar bara det du vill visa i din app. Underliggande formler, prislistor eller andra beräkningsfaktorer är fortfarande där och fungerande, men vill du inte visa dem, så kommer ingen åt dem. Molnify har samma säkerhetsnivå som de flesta Svenska banker.
 • Du behöver inte kunna något programspråk - det räcker med vanliga Excel-kunskaper.
 • Det går snabbt! Att Molnifiera en Excel-modell går oftast på under en timme.

Molnify har idag kunder från ett brett branschspektrum som t.ex. Telco, Medtech, försäkring, konsultbolag, försäljning, forskning och redovisning. Alla med sina egna behov, men med en sak gemensamt - de jobbar alla i Excel eller Google Sheets i någon form och har med Molnify kunnat förbättra sina flöden avsevärt.

Molnify på Youtube

För att se hur enkelt det är att göra om en Excel-fil till en app, så kan du besöka vår Youtubekanal där du hittar ett antal enkla tutorial videos (youtube):
www.youtube.com/c/molnify Där t.ex den här filmen; Use cases visar upp tre av våra kunder och deras use cases med Molnify. 

Funktionalitet

Molnify stödjer de flesta formler i Excel, men har också funktioner som går utanför Excel så som:

 • Skicka email - välj vilken data som ska skickas och till vilken mailadress den ska skickas till.
 • AddRow - skicka data till en Google Sheets fil som en ny rad.
 • AddRowDB - skicka data till Molnifys databas och för nedladdning som Excel-fil
 • Signature - möjlighet att signera i en app med hjälp av musen på en dator, eller pekfingret på en smart phone eller tablet.
 • Geocharts - Molnify har många olika diagram; med geocharts kan du visa din data på en karta.
 • PeopleMatrix - Visa en procent genom ett People Matrix
 • Sökbara listor - om du har många rader med information i en lista, så kan Molnify göra denna sökbar
 • Conditional show - med denna funktion kan man dölja/visa inputfält i en app beroende på vad som angetts i ett annat input.
 • Log-in med mailadress och lösenord för specifika appar.
 • Save scenario - möjlighet att spara en app i ett visst state, antingen privat eller delat med andra. Perfekt för att t.ex. spara ett business case (worst, middle, best case) eller varför inte för att spara orders i en app som används för offerter eller orderläggning.
 • Large data set support - lagra data i Molnifys data bas. Molnify stödjer SQL-databas vilket betyder att du kan låta dina appar operera på miljarder rader med data.
 • API to input - går att använda till mycket, men som exempel så skulle en Molnify app kunna få sina inputs från t.ex. SAP för att sedan skicka till t.ex. ett faktureringssystem. Denna kedja skulle möjliggöra att man på ett enkelt sätt kan sätta sin affärlogik i Excel, men använda sig av befintliga system för data entry. 


 • Kund- och demoapplikationer

  För att ge ytterligare lite inspiration så skickar jag även med några länkar till en kund-app, samt ett antal demo-appar som vi har tagit fram. Dessa är helt gjorde i Excel och ingen av demo-apparna har tagit mer än en timme att skapa.

  Kundapplikationer
  • Bioservo
   Bioservo länkar till appen från sin sida. En ROI app för deras mjuka robothandske.
  • WhyWaste
   WhyWaste hjälper matvaruhandeln att minska sitt svinn och visar uppsidan av detta i sin app.


  Demoapplikationer (ingen av dessa har tagit mer än en timme att skapa)
  • Order app
   En app som är tänkt att visa hur ett order- och offertsystem skulle kunna se ut i Molnify.
  • Business case demo
   En app som låter dig simulera ett business case, marknadsandelar samt en femårsplan för försäljning.
  • Company Valuation
   Värdera ditt bolag! Ange omsättning över tre år och få en indikativ värdering, samt jämför mot andra bolag i din bransch. Appen använder fejkad data.


  Prissättning

  Molnify har en okomplicerad prissättning, man betalar per app och per månad. En app kostar från 2000 SEK/mån och kan ha obegränsat antal användare.

  Man kan med andra ord skräddarsy sin programvara via Molnify och detta till en kostnad som hamnar ca 95% under konventionell programvaruutveckling. Jag hoppas detta gjort dig intresserad av att få se mer av Molnify och skulle så vara fallet så bokar jag gärna in ett förutsättningslöst möte i närtid. En demo av Molnify tar ca 30 min och vi erbjuder även en gratis testmånad helt utan förpliktelser.
  Molnify is a service that makes web-based applications of your Excel files or Google Sheets models. All logic in your Excel file is intact and fully functional in the uploaded app and you can interact with it as if you were working in your Excel file.

  The benefits of having your Excel file or Google Sheets model as an app are many;
  • You get an slick looking and easy to use app where you can easily change the input data and directly see results, this from a laptop, mobile phone or tablet.
  • It is easy to update your app and if you share it with several, the update takes place directly for anyone who has access to the app.
  • You only show what you want to show in your app. Underlying formulas, price lists or other calculation factors are still there and functioning, but if you do not want to show them, then no one can access that data. Molnify has the same level of security as most Swedish banks.
  • You don't need to know any programming language - basicExcel skills are enough.
  • It's fast! Molnifying an Excel model usually takes less than an hour.

  Molnify currently has customers from a wide range of industries, such as Telco, Medtech, insurance, consulting companies, sales, research and accounting. All with their own needs, but with one thing in common - they all work in Excel or Google Sheets in some form and have been able to significantly improve their flows with Molnify.

  Molnify on Youtube

  To see how easy it is to convert an Excel file to an app, you can visit our Youtub channel where you will find a number of simple tutorial videos (youtube):
  www.youtube.com/c/molnify Where for instance this video; Use cases shows three of our customers and their use cases with Molnify.

  Functionality

  Molnify supports most of the formulas in Excel, but also has features that go outside of Excel such as:

 • Send email - choose which data to send and to which email address it should be sent to.
 • AddRow - send data to a Google Sheet file as a new line.
 • AddRowDB - send data to Molnify's database and to download as an Excel file
 • Signature - the ability to sign your name in an app using the mouse on a computer, or the index finger when using a smart phone or tablet.
 • Geocharts - Molnify has many different charts; with geocharts you can view your data on a map.
 • PeopleMatrix - Shows percentages through a People Matrix
 • Searchable Lists - If you have multiple rows of information in a list, then Molnify will make this searchable
 • Conditional show - This feature allows you to hide / display input fields in an app depending on what is specified in another input.
 • Sign in with email and password for specific apps.
 • Save scenario -the ability to save an app in a particular state, either privately or shared with others. Perfect for e.g. saving a business case (worst, middle, best case) or why not to save orders in an app that is used for price quotes or order placement.
 • Large data set support - Molnify supports SQL database's which means that you can let your apps operate on billions of rows of data.
 • API to input - can be used for a lot, but as an example, a Molnify app could get its inputs from eg. SAP to then send to a billing system. This chain would allow you to easily put your business logic in Excel, but make use of existing systems for data entry.


 • Customer and Demo Applications

  To give some more inspiration, I will also send some links to a customer app, as well as a number of demo apps that we have produced. These are completely done in Excel and none of the demo apps have taken more than an hour to create.

  Customer Applications
  • Bioservo
   Bioservo has this app customer facing on their home page. An ROI app for their soft robotic glove.
  • WhyWaste
   WhyWaste helps food retailers reduce their shrinkage and shows the upside of this in their app.


  Demo Applications (none of them have taken more than an hour to create)
  • Sales offer
   An app which shows how an order and price quotation application could look like in Molnify. Includes Save scenario, Signature, Geocharts and Email.
  • Business case demo
   An app that lets you simulate a business case, market share and a five-year sales plan. Also includes the Save Scenario function.
  • Company Valuation
   Appreciate your company! Enter turnover over three years and get an indicative valuation, and compare against other companies in your industry. The app is a demo and uses mock data.

  Pricing
  Molnify has an uncomplicated pricing, you pay per app and per month. An app costs from 200 EUR / month and can have unlimited number of users.

  In other words, you can easily customize your software via Molnify and this at a cost that comes to about 95% of conventional software development. I hope this made you interested in seeing more of Molnify and if so I would love to set up a meeting in the near future. A demo of Molnify takes about 30 minutes and we also offer a free trial month completely without obligations.

  Dina resultat

  Inkomster

  Utgifter

  Kvar att leva på

  The KALP app in it's Excel format

  Nature

  KALP

  Du har agett att inkomst 1 är 0 och att ingen inkomst 2 finns.
  Ingen annan inkomst finns och det finns inget barnbidrag.
  Dina samlade inkomster är totalt 0 kronor.

  Dina lånekostnader uppgår till 0 (inkl. 30% avdrag) och övriga utgifter till 0.

  Detta innebär att du har en total inkomst på 0 och dina utgifter summerar till 0.

  KALP (Kvar Att Leva På) blir i och med detta 0

  Kostnader

  Pajdiagrammet visar fördelning av dina kostnader i %

  Kostnader

  Vattenfallsdiagrammet visar dina kostnar i kronor.